Absentiebeleid MLF

Beste ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van het MLF,

Het bespreekbaar maken en terugdringen van (ongeoorloofde) absentie is een taak van ons allemaal. Bijgaand ontvangt u het verzuimprotocol van onze school. Via het ouderportaal kunt u het verzuim van uw zoon/dochter volgen. Heeft u vragen over absentie, bijzonder verlof of de registratie van absentie van uw zoon/dochter? Dan kunt u deze stellen via absentie@mlf.asg.nl of telefonisch via 036 - 5492260.
Wij verzoeken u om bij alle meldingen de klas en achternaam van uw zoon/dochter te vermelden.

Verzuim door ziekte
Wanneer uw zoon/dochter ziek is dan geeft u de ziekmelding vóór 8:00 uur door via telefoonnummer 036 - 549 22 60 of via absentie@mlf.asg.nl

 1. Als uw zoon/dochter beter is, dient de betermelding op de dag van het hervatten van de lessen, voor de eerste les, per mail of per ondertekende oranje verzuimkaart te worden gedaan bij de receptie.
 2. Op vrijdag worden alle ziekmeldingen afgesloten. Wanneer uw zoon/dochter op maandag nog ziek is dan moet er op maandag voor 8:00 uur per mail of telefoon een nieuwe ziekmelding worden gedaan.
 3. Wij gaan ervan uit dat u probeert afspraken bij dokter, tandarts en specialist waar mogelijk buiten schooltijd te maken. Wanneer dit niet lukt en de afspraak al eerder bekend is kan deze per mail gemeld worden of kan de leerling de oranje verzuimkaart bij de receptie halen en van tevoren al inleveren. 
 4. In het geval van absentie bij een examenonderdeel (PTA) geldt een aanvullende procedure. Raadpleeg hiervoor het examenreglement op de website.

 Ziek naar huis

 1. Leerlingen die ziek naar huis gaan melden zich af bij de receptie.
 2. De receptie neemt telefonisch contact met u op. Bij geen gehoor zal een SMS-bericht gezonden worden.
 3. Bent u akkoord dan mag uw zoon/dochter naar huis. Bent u niet akkoord of niet bereikbaar, dan blijft uw zoon/dochter in principe op school. Beoordeling hiervan gebeurt door de leerjaarcoördinator.
 4. Op vrijdag worden alle ziekmeldingen afgesloten. Wanneer uw zoon/dochter op maandag nog ziek is, dan moet er op maandag voor 8:00 uur per mail of telefoon een nieuwe ziekmelding worden gedaan.
 5. Wanneer uw zoon/dochter beter is, dient betermelding op de dag van het hervatten van de lessen, voor de eerste les per mail of per ondertekende oranje verzuimkaart te worden gedaan bij de receptie.

 Ongeoorloofd verzuim

 1. Alle docenten nemen in de eerste tien minuten van de les de absenten op.
 2. Een leerling die niet in de les is, wordt door de docent geregistreerd als afwezig.
 3. Bij de receptie wordt gecontroleerd of de leerling geoorloofd afwezig is.
 4. Bij absentie van uw zoon/dochter neemt de receptie telefonisch contact met u op. Bent u niet bereikbaar dan wordt een SMS-bericht verzonden naar het bij ons bekende mobiele nummer.
 5. Het verzuim van uren die niet zijn gedekt door een mail of door u ondertekende verzuimkaart, wordt gezien als ongeoorloofd verzuim.
 6. Ongeoorloofd verzuimde uren moeten worden ingehaald op een door de conciërge/verzuimmedewerker of leerjaarcoördinator aangewezen tijd en plek.
 7. Voor toetsen die ongeoorloofd gemist zijn wordt de beoordeling E/E of 1,0 gegeven en vervalt in principe het recht op inhalen en herkansen. Dit is ter beoordeling door de leerjaarcoördinator.

Verzuim tijdens KWT-uren

Op een Montessorischool zijn leerlingen (uiteraard samen met school en ouders) verantwoordelijk voor hun leerproces. In dat kader heeft de leerling de verantwoordelijkheid zich (tijdig) in te plannen voor de KWT.

 1. Leerlingen plannen zich uiterlijk om 11:00 uur in voor de KWT voor de zelfde dag.
 2. Leerlingen die zich niet hebben ingeschreven worden ingepland bij een KWT.
 3. Het is voor leerlingen verplicht plaats te nemen in de KWT waar zij zijn ingepland. Wanneer een leerling ergens anders plaatsneemt zal hij/zij als ongeoorloofd absent geregistreerd worden.
 4. Bij het structureel niet inplannen of plaatsnemen in de verkeerde KWT zal door de mentor met u en uw zoon/dochter de geschiktheid voor het Montessori-onderwijs worden besproken.

Veelvuldig ongeoorloofd verzuim
Wij zijn verplicht verzuim te registreren en veelvuldig verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.

Bij veelvuldig ongeoorloofd verzuim geldt de volgende procedure:

 1. Na drie keer ongeoorloofd verzuim volgt een gesprek tussen uw zoon/dochter en zijn mentor. De mentor maakt hiervan een aantekening in SOM (ons administratie-systeem). U krijgt hiervan een kort verslag per mail.
 2. Na zes keer ongeoorloofd verzuim wordt u met uw zoon/dochter door de mentor uitgenodigd voor een gesprek. De mentor maakt een aantekening van het gesprek in SOM. U krijgt hiervan een kort verslag per mail.
 3. Na negen keer ongeoorloofd verzuim wordt u met uw zoon/dochter door de leerjaarcoördinator uitgenodigd voor een gesprek en krijgt u een officiële brief waarbij de aanstaande melding bij leerplicht wordt aangekondigd. De leerjaarcoördinator maakt een aantekening van het gesprek in SOM. U krijgt hiervan een kort verslag per mail.
 4. Na twaalf keer ongeoorloofd verzuim wordt uw zoon/dochter voor het spreekuur bij leerplicht aangemeld.

Verlof
Extra verlof is gebonden aan de regels van de overheid. Bij de beoordeling van het verzoek hanteren wij de leerplichtwet. Verlof dient minimaal 8 weken van tevoren te worden aangevraagd door middel van een formulier. Aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek kunnen worden afgehaald bij de receptie of hier te downloaden. Het formulier moet worden ingeleverd bij de receptie.

Meer informatie over aanvragen van extra of bijzonder verlof vindt u in de brochure van de gemeente Almere. Klik hier.

Te laat komen

 1. Uw zoon/dochter meldt zich direct bij binnenkomst bij de receptie en krijgt een ‘te laat-briefje’
 2. Uw zoon/dochter gaat zo spoedig mogelijk naar de les en levert het ‘te laat-briefje’ in bij de docent. Zonder ‘te laat-briefje’ heeft uw zoon/dochter geen toegang tot de les.
 3. Uw zoon/dochter meldt zich de eerstvolgende lesdag voor 8:00 uur bij de receptie. (Ook in het geval uw zoon/dochter het eerste uur vrij is.)
 4. Van het te laat komen en het moeten melden om 8:00 uur krijgt u een melding via de mail.
 5. Als uw zoon/dochter zich niet meldt voor 8:00 uur dan blijft hij/zij direct dezelfde dag na op een door de conciërge/verzuimmedewerker of leerjaarcoördinator aangewezen plek.

Veelvuldig te laat
Regelmatig te laat komen is een vorm van ongeoorloofd verzuim. Wij zijn dan ook verplicht dit door te geven aan de leerplichtambtenaar.

Bij veelvuldig te laat komen geldt de volgende procedure:

 1. Na drie keer te laat komen volgt een gesprek tussen uw zoon/dochter en zijn mentor. De mentor maakt hiervan een aantekening in SOM. U krijgt hiervan een kort verslag per mail.
 2. Na zes keer te laat komen wordt u samen met uw zoon/dochter door de mentor uitgenodigd voor een gesprek. De mentor maakt een aantekening van het gesprek in SOM. U krijgt hiervan een kort verslag per mail.
 3. Na negen keer te laat komen wordt u samen met uw zoon/dochter door de leerjaarcoördinator uitgenodigd voor een gesprek en krijgt u een officiële brief waarbij de aanstaande melding bij leerplicht wordt aangekondigd. De leerjaarcoördinator maakt een aantekening van het gesprek in SOM. U krijgt hiervan een kort verslag per mail.
 4. Na twaalf keer te laat komen wordt uw zoon/dochter voor het spreekuur bij leerplicht aangemeld.

September 2017