Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) op het MLF is een verplicht inspraakorgaan dat 8 leden heeft. De MR bestaat voor de helft uit personeel en voor de helft uit ouders en leerlingen. De schoolleiding legt haar voorstellen voor aan de MR voor advies of instemming. De MR toetst die voorstellen. Daarnaast kan de MR zelf en ongevraagd advies geven. Zo draagt de MR bij aan het beleid van de school.

Alle onderwerpen die voor de school van belang zijn worden in de MR besproken, zoals financiën, schoolorganisatie en onderwijskundige zaken.

De volgende MR vergadering is op  18 oktober a.s..

De laatste MR vergadering was op 20 september.

Leden van de MR

Wouter den Boer - voorzitter
Roel Fröhlings - secretaris
David Hoogenboom - lid - personeelsgeleding
Marianne van Dam - lid - personeelsgeleding
Michiel Verlinden - lid - oudergeleding
Monique Monen - lid - oudergeleding
Maxime Quartel - leerlinggeleding (4 hv)
Rebecca Jozefzoon - leerlinggeleding (5 vwo)

U vindt hier de notulen van vorige MR-vergaderingen:

5 april 2018 - 8 februari 2018 - 7 december 2018 - 5 oktober 2017 - 22 juni 2017 - 4 juni 2017 - 18 mei 2017 - 2 maart 2017 - 26 januari 2017 - 15 december 2016
Mocht u vragen hebben voor de MR, dan kunt u contact opnemen via de mail: mr@mlf.asg.nl.