Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) op het MLF is een verplicht inspraakorgaan dat 8 leden heeft. De MR bestaat voor de helft uit personeel en voor de helft uit ouders en leerlingen. De schoolleiding legt haar voorstellen voor aan de MR voor advies of instemming. De MR toetst die voorstellen. Daarnaast kan de MR zelf en ongevraagd advies geven. Zo draagt de MR bij aan het beleid van de school.

Alle onderwerpen die voor de school van belang zijn worden in de MR besproken, zoals financiën, schoolorganisatie en onderwijskundige zaken.

De volgende MR vergadering wordt bij de start van het nieuwe schooljaar bekend gemaakt.

De laatste MR vergadering was op 16 mei 2019.

Leden van de MR

Wouter den Boer - voorzitter
David Hoogenboom - lid - personeelsgeleding
Marianne van Dam - lid - personeelsgeleding
Michiel Baars - lid - personeelsgeleding
Monique Monen - lid - oudergeleding
Maxime Quartel - leerlinggeleding (4 hv)
Fleur van Leeuwen - lid - leerlinggeleding (4v)

U vindt hier de notulen van vorige MR-vergadering op 20 juni 2019

 

U vindt hier de notulen van vorige MR-vergadering op 4 april 2019

U vindt hier het jaarverslag van de MR van schooljaar 2018-2019. 

Mocht u vragen hebben voor de MR, dan kunt u contact opnemen via de mail: mr@mlf.asg.nl.