Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) op het MLF is een verplicht inspraakorgaan dat 8 leden heeft. De MR bestaat voor de helft uit personeel en voor de helft uit ouders en leerlingen. De schoolleiding legt haar voorstellen voor aan de MR voor advies of instemming. De MR toetst die voorstellen. Daarnaast kan de MR zelf en ongevraagd advies geven. Zo draagt de MR bij aan het beleid van de school.

Alle onderwerpen die voor de school van belang zijn worden in de MR besproken, zoals financiën, schoolorganisatie en onderwijskundige zaken.

Inmiddels is na stemming onder alle ouders, duidelijk geworden dat mevrouw Monique Monen als nieuw lid van de oudergeleding tot de MR zal toetreden.

De volgende MR vergadering is op 7 december a.s..

De laatste MR vergadering was op 5 oktober 2017, hier vindt u de agenda van deze vergadering.

U vindt hier de notulen van vorige MR-vergaderingen:

22 juni 2017

4 juni 2017

18 mei 2017

2 maart 2017

26 januari 2017

15 december 2016

Leden van de MR

Wouter den Boer - voorzitter
Roel Fröhlings - secretaris
David Hoogenboom - lid - personeelsgeleding
Marianne van Dam - lid - personeelsgeleding
Ronnie Delsink - lid - oudergeleding
Monique Monen - lid - oudergeleding
Maxime Quartel - leerlinggeleding (3 hv)
Rebecca Jozefzoon - leerlinggeleding (4 vwo)

Mocht u vragen hebben voor de MR, dan kunt u contact opnemen via de mail: mr@mlf.asg.nl.